FSIY
Moottori- ja ultralentoon sekä lennokkitoimintaan keskittynyt ilmailuyhdistys Forssassa - FSIY

Forssan Seudun Ilmailuyhdistys

1 §

Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry ja kotipaikka Forssan kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siviili-ilmailun edistämiseksi kotiseudullaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, herättää ja ylläpitää innostusta siviili-ilmailuun, sekä antaa opetusta siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun ja sovelletun materiaalin ja siihen kuuluvien opetusvälineiden käytössä.

2 §

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto ry:n järjestöjäsen ja noudattaa soveltuvin kohdin myöskin sen sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on järjestöjäsenilleen antanut ja antaa.

3 §

Jäsenet.
Jokainen hyvämaineinen henkilö, sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenet ovat:

a) Vuosijäseniä, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta.

b) Nuorisojäseniä, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet 15, mutta eivät 18 vuotta.

c) Junioreja, jotka edellisenä kalenterivuonna eivät vielä ole täyttäneet 15 vuotta.

d) Kannattavia jäseniä.

e) Kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen määräenemmistön päätöksellä.


4 §

Jäsenmaksut.
Jäsenen, lukuun ottamatta kunniajäseniä on suoritettava liittymis- ja jäsenmaksu, joiden suuruudet vahvistaa yhdistyksen kokous. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle toimintavuoden kuluessa. Yhdistyksen jäsenmaksu liitolle suoritetaan sen sääntöjen mukaan.

5 §

Hallitus
Yhdistyksen hallitus käsittää puheenjohtajan ja kolme-viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mikäli mahdollista siten, että eri ilmailulajeja tasapuolisesti edustaa parhain saatavissa oleva asiantuntija. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus edustaa yhdistystä, ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta. Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi muodostaa juoksevien asioiden hoidon ja asioiden valmistelun helpottamiseksi työryhmän, johon valitaan tehtävään sopivimmat yhdistyksen jäsenet. Työryhmä toimii hallituksen valvonnan alaisena.

6 §

Kokoukset.
Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus harkitsee tarpeelliseksi tai kun vähintään viidennes yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää. Kutsu varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään kahdeksan päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta, 9§ määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, muista asioista älköön kokouksessa tehtäkö päätöstä.

Yhdistyksen kokouksen käsiteltäviä ovat seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali;

2) Hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;

3) Toiminnantarkastajan kertomus;

4) Kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

5) Jäsenmaksujen vahvistaminen, huomioon ottaen sääntöjen 4§ :n määräykset;

6) Hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten;

7) Hallituksen jäsenten ja yhden tai kahden toiminnantarkastajan vaali;

8) Edustajien valitseminen liiton kokouksiin;

9) Hallituksen esittämät asiat, jäsenten esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Kohdissa 2-4 mainitut asiat käsitellään kevätkokouksessa ja kohdissa 5-7 mainitut asiat syyskokouksessa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava.

7 §

Äänioikeus.
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenillä, jotka eivät ole suorittaneet säädettyjä maksujaan yhdistykselle, ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. äänestys on avoin, ellei suljettua pyydetä. Äänioikeudesta liiton kokouksissa on voimassa, mitä siitä liiton säännöissä on määrätty.

8 §

Tilit ja toiminnantarkastukset.
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis 01.04. mennessä. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen hallinto- ja tilinpito ja jätettävä kertomuksensa, ynnä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Erinäiset säännökset.
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan sähköpostilla.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ilmailun edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen jäsenistön etu huomioiden.