FSIY
Moottori- ja ultralentoon sekä lennokkitoimintaan keskittynyt ilmailuyhdistys Forssassa - FSIY

Forssan Seudun Ilmailuyhdistys

1 §

Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ja kotipaikka Forssan kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siviili-ilmailun edistämiseksi kotiseudullaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, herättää ja ylläpitää innostusta siviili-ilmailuun, sekä antaa opetusta siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun ja sovelletun materiaalin ja siihen kuuluvien opetusvälineiden käytössä.

2 §

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto ry:n järjestöjäsen ja noudattaaa soveltuvin kohdin myöskin sen sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on järjestöjäsenilleen antanut ja antaa.

3 §

Jäsenet.
Jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenet ovat:

a) Vuosijäseniä, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta.

b) Nuorisojäseniä, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet 15, mutta eivät 18 vuotta.

c) Junioreja, jotka edellisenä kalenterivuonna eivät vielä ole täyttäneet 15 vuotta.

d) Kannattavia jäseniä.

e) Kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.


4 §

Jäsenmaksut.
Jäsenen, lukuunottamatta kunniajäseniä on suoritettava sisäänkirjoitus- ja jäsenmaksu, joiden suuruudet vahvistaa yhdistyksen kokous, kannattavan jäsenen osalta kuitenkin ainoastaan vähimmäismaksu. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle toimintavuoden kuluessa. Yhdistyksen jäsenmaksu liitolle suoritetaan sen sääntöjen mukaan.

5 §

Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, joka käsittää puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan erikseen vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan mikäli mahdollista siten, että lennokki-, purjelento- ja moottorilentoalaa edustaa kutakin parhain saatavissa oleva asiantuntija, vaikkei yhdistyksessä kaikkia näitä aloja harrastettaisikaan.

Johtokunta edustaa yhdistystä, ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta voi muodostaa juoksevien asioiden hoidon ja asioiden valmistelun helpottamiseksi työvaliokunnan, johon kuuluu johtokunnan puheenjohtaja, se tai ne johtokunnan jäsenet, joiden erikoisalaan kuuluvia asioita kulloinkin käsitellään, sekä yhdistyksen sihteeri. Työvaliokunta toimii johtokunnan valvonnan alaisena.

6 §

Kokoukset.
Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräisiä kokousia pidetään silloin, kun johtokunta harkitsee tarpeelliseksi tai kun vähintään viidennes yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää. Kutsu varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään kahdeksan päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta, 9§ määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, muista asioista älköön kokouksessa tehtäkö päätöstä. Yhdistyksen kokouksen käsiteltäviä ovat seuraavat asiat:

1) kokouksen puheenjohtajan ja kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali;

2) Johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;

3) Tilintarkastajan kertomus ja johtokunnan sen johdosta antama lausunto;

4) Kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

5) Jäsenmaksujen vahvistaminen, huomioonottaen sääntöjen 4§ :n määräykset;

6) Johtokunnan laatima työohjelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten;

7) Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten, kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;

8) Edustajien valitseminen liiton kokouksiin;

9) Johtokunnan esittämät asiat, jäsenten esitykset, jotka on jätetty johtokunnalle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Kohdissa 2-4 mainitut asiat käsitellään kevätkokouksessa ja kohdissa 5-7 mainitut asiat syyskokouksessa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä on sellainen toimitettava.

7 §

Äänioikeus.
Yhdistyksen kokouksissa on vuosi- ja nuorisojäsenillä äänioikeus ja on vuosijäsenillä kaksi ääntä ja nuorisojäsenillä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenillä , jotka eivät ole suorittaneet säädettyjä maksujaan yhdistykselle, ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. äänestys on avoin, ellei suljettua pyydetä. Äänioikeudesta liiton kokouksissa on voimassa, mitä siitä liiton säännöissä on määrätty.

8 §

Tilit ja tilintarkastukset.
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis ennen 15 päivää helmikuuta. Tilintarkastajan on tarkastetttava yhdistyksen hallinto- ja tilinpito ja jätettävä kertomuksensa, ynnä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Erinäiset säännökset.
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan joko ilmoituksella paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai joku muu johtokunnan keskuudestaan määräämä henkilö.

Yhdistyksen puhtaaksikirjoitetut säännöt pdf-muodossa
Yhdistyksen alkuperäiset säännöt skannattuna
Suomen Ilmailuliiton säännöt